ETA-Flispanna

Flispanna ETA Hack

  • Transportsystem anpassat för industriflis G50
  • Helautomatisk drift och styrning med lambdasond
  • 100 % bakbrandssäker cellsluss med unikt driftssätt

Grov industriflis eldas med högsta säkerhet och verkningsgrad i en ETA Flispanna. Med en helautomatisk drift sköter flispannan sotning av konvektionsdel, transport av bränsle, tändning och släckning av eld samt reglering av temperatur. Flispannan kan levereras i olika storlekar, mellan 20 kW till 500 kW, beroende på ditt energibehov.

Säkerhet

ETA har utvecklat en lufttät cellsluss som i kombination med det patenterade driftsättet förhindrar att det uppstår en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet, till skillnad mot traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven och på så vis kan inte flisen i förrådet antändas.

Cellslussen förbränner flis upp till en storlek av G50 problemfritt. Långa träbitar kapas med en utbytbar kniv i härdat stål. Stokermotorn driver skruven och cellslussen samtidigt, härigenom uppnås högsta säkerhet och mycket låg strömförbrukning.

Flispannor med tryckande fläktar, brandklaff eller bränsletransport rakt in i eldstaden löper hög risk att brinna bak och skapa stora skador på omgivningen. Med den lufttäta cellslussen behövs ingen tryckande rökgasfläkt i pannan, ETA använder sig endast av en sugande rökgasfläkt och den luft som sugs in i brännkammaren regleras automatiskt av primär- och sekundärluftspjällen. Förbränningen sker med undertryck för att inte gas- eller dammexplosioner ska uppstå i brännkammaren.

Drift och skötsel

Kvalité och komfort genomsyrar alla produkter från ETA. Den helautomatiska driften sköter transport av bränsle, sotning och uraskning, tändning och släckning av eld samt reglering av temperatur.

Automatisk bränsletransport

Vid bränsleinmatning kan en fjäderomrörare användas. Fjäderarmarna roterar runt i bränsleförrådet och ”skrapar” ner bränslet i en skruv som transporterar flisen till brännkammaren.

Automatisk tändning

Efter korta förbränningsuppehåll är den keramiska brännkammaren fortfarande så varm att det nya bränslet som transporteras in automatiskt antänds av den kvarvarande hettan. Efter längre eldningsuppehåll startar tändelementet för automatisk tändning av det nya bränslet.

Automatisk uraskning och sotning

Det är bara med en ren konvektionsdel som förbränningen kan uppnå högsta effekt. Därför sker uraskning och sotning av konvektionsdelen helt automatiskt. Flisen transporteras ut på tipprostret och efter avslutad förbränning tippas rostret över 90° och konvektionsdelen rengörs på aska. Två transportskruvar som drivs av en gemensam motor transporterar askan från kanalen under tipprostret och konvektionsdelen till en asklåda som är placerad på framsidan av flispannan för att enkelt kunna tömmas.

Sotningen av konvektionsdelen sker med så kallade rörliga virbulatorer.

Automatisk styrningskontroll och felsökning

Samtliga funktioner och processer i flispannan kontrolleras genom att mätningar och rapporteringar skickas till kontrollsystemet. Vid ett eventuellt driftstopp startas automatiskt en felsökning och en rutin med åtgärder. Motorernas strömövervakning upptäcker genast om transportskruvarna går trögt. Då slår transportsystemet automatiskt över och backar transportskruven. Detta upprepas upp till tre gånger om det krävs. Genom att samtidigt frikoppla fjäderomröraren står hela motorkraften till förfogande och fastklämda träbitar eller till och med stenar lossnar. Om problemet skulle kvarstå stängs flispannan av och ett larm/SMS skickas till användaren med information om vad som är fel och instruktioner för hur problemet åtgärdas.

flispanna, eta, biovärme sverige, pelletspanna, wood chip, hackgut

Styrsystem

Optimering av förbränning

Vid förbränning mäter lambdasonden restsyrevärdet i rökgaserna och signaler sänds till styrsystemet. Styrsystemet justerar primär- och sekundärluft via två ställdon och rökgasfläktens varvtal. Transportsystemet reglerar därefter mängden bränsle som transporteras till brännkammaren för optimal förbränning oavsett träslag och effekt.

Värmesystem

Flispannan ETA Hack är kompatibel med alla vattenburna värmesystem, både i en modern och äldre tappning. Radiatorer, golvvärme, luftvärmesystem och solfångare kan integreras i styrsystemet.

värmesystem flis

Styrsystemets standardreglering

Ackumulatortankar (tre stycken)
Laddning av ackumulatortankar sker när ett värmebehov finns, det gör anläggningen mer effektiv och antalet uppstarter minskar.

Solfångare
Styrsystemet skapar ett samarbete mellan solanläggningen och flispannan. Under en solig dag alstrar solfångaren energi som förvaras i ackumulatortanken, då står flispannan i standby-läge fram tills att solfångaren slutar leverera värme, då startas flispannan automatiskt för att uppfylla värmesystemets värmebehov.

Värmekretsar
Huset, verkstaden eller industrilokalens värmesystem regleras via en utegivare som anpassar inomhustemperaturen beroende på utomhustemperaturen. Veckoprogram och tidsprogram kan ställas in efter behov och det går även att skapa en nattsänkning som reducerar temperaturen automatiskt under nattetid. Justering av inställningar kan ske via touch-displayen på flispannan alternativt via den internetbaserade fjärrstyrningen i en smartphone, surfplatta eller dator.

Ändra inställningar, granska hur varm ackumulatortanken är eller vilken temperatur värmesystemet begär oavsett vart du befinner dig.

Kostnad

Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa prisvärt bränsle som flis. Ett bränsle som i kombination med pannans höga verkningsgrad reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Prisjämförelse

Exempel:

Nedan finns en jämförelse för bränslekostnaden mellan uppvärmning med en oljepanna och en ETA Flispanna. Värmeförsörjningen avser tre byggnader, 700 kvadratmeter totalt. Under ett år krävs 10 kubik olja eller 120 kubik flis.

Kostnad Flis

Samma mängd energi förbrukas men skillnaden i kronor blir 93 500 kr inkl. moms per år.

Kostnaden för flis och olja kan variera. I prisjämförelsen används skogsflis med en fukthalt på 25 % i flisen. Observera att detta är ett exempel (beräkningen gjordes 2015-06-01).

Frågor och svar

Hur får jag tag i flis?

Flis kan antingen köpas eller framställas från egen skog. Kunder som har tillgång till egen skog hyr oftast in en entreprenör som utför själva flisningen åt dem.

Vid köp av flis finns ett antal leverantörer med bra fliskvalité i Sverige och antalet möjliga leverantörer ökar. Flisens fraktioner kan anpassas utifrån vad beställaren har för krav. Biovärme Sverige kan hjälpa dig att hitta en flisleverantör i ditt närområde.

Hur lång är flispannans livslängd?

Flispannan har en livslängd mellan 20 - 25 år förutsatt att den rengörs och kontrolleras enligt anvisningarna.

Vilken storlek bör jag ha på flisen?

Till en flispanna från ETA fungerar standardstorleken G50 utmärkt, även kallat industriflis.

Hur bör jag tänka kring fukthalten i flisen?

Fukthalten i flis varierar beroende på hur nyhugget trädet är samt hur flisen har förvarats. Med ETA:s keramiska brännkammare och reglering av primär- samt sekundärluft garanteras en ren förbränning med hög verkningsgrad för en fukthalt mellan 8 till 40 % i flisen. En enkel tumregel är att ju torrare flisen är, desto mer värme kan utvinnas under förbränning.

Vilka skötselmoment skall användaren utföra och hur frekvent?

Användaren ansvarar över påfyllning av flisförråd samt tömning av asklådan. En gång om året ska också en kontroll och rengöring av konvektionsdel, brännkammare och rökgasfläkt genomföras.

 

Till sidans topp